ANBI-status

Stichting Maatschappelijk Werk Friesland (SMWF), onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van SMWF, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

 

RSIN/fiscaal nummer

803944688

 

Contact gegevens

Klik hier voor onze contactgegevens.

 

Doelstelling

Professionele psychosociale hulp en ondersteuning te bieden ter versterking van de eigen kracht van de burgers zodat zij de regie over hun eigen leven hebben en houden en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij.
Wij hebben de ambitie om zorg en ondersteuning voor de inwoners van gemeenten in Friesland dichtbij, toegankelijk en op een kwalitatief hoog niveau te houden c.q. te brengen. Wij ondersteunen inwoners en gezinnen en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfases om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. Wij helpen de eigen kracht te vergroten en de eigen mogelijkheden en die van het netwerk te benutten. Dit bevordert de zelfredzaamheid van burgers en verhoogt de kwaliteit van hun bestaan.

 

Bestuur

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuur.

Management

Directeur: Henrieke Hofsteenge

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en  competenties welke wij aan onze medewerkers  stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Beleidsplan

Jaarverslag

Financiële verantwoording